کتلت

صبحگاهی

طرز تهیه کتلت با دستور پخت آقای صلاحی کارشناس آشپزی برنامه صبح پارسی 

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۹ مرداد ۱۳۹۹