آش رشته

آشپزی

آموزش آش رشته با دستور پخت خانم محمدی مربی آشپزی در بخش اشپزخانه برنامه کاشانه مهر 

اموزش انواع غذای آشپزی
۴ شهریور ۱۳۹۹