بسیج مرودشت

در استان

در استان
فعالیت های بسیج شهرستان مرودشت

رویداد های استان فارس
۱۵ شهریور ۱۳۹۹