کمک مومنانه و رونمایی کتاب

در استان

کمک های مومنانه مرودشتی ها و رونمایی از کتاب در جهرم
 

رویداد های استان فارس
۱۶ شهریور ۱۳۹۹