سردار غیب پرور

فارسی شو

گفتگو با سردار غیب پرور در رابطه با ثیت آثار دفاع مقدس در برنامه حکایت فتح

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۳ مهر ۱۳۹۹