لشکر 19 فجر همیشه قهرمان

دفاع مقدس

خاطره حضور مردم فارس در شلمچه و عملیات کربلای چهار

تولیدات دفاع مقدس
۹ مهر ۱۳۹۹