نمایشگاه دست آورد های نظامی ارتش

دفاع مقدس

نمایشگاه دست آورد های علمی و نظامی آجا به مناسبت هفته دفاع مقدس در شیراز

تولیدات دفاع مقدس
۱۲ مهر ۱۳۹۹