طرح مراتع فارس

فارسی شو

گفتگو با جناب آقای مهندس عبدالحسن صمدنژاد سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس در برنامه فصل همدلی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱ آبان ۱۳۹۹