اوضاع صنف فرش فروشان در کرونا

فارسی شو

مصاحبه با یکی از اعضا صنف فرش فروشان در برنامه فصل همدلی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۲ آبان ۱۳۹۹