وحدت شیعه و سنی در شهرستان عوض

فارسی شو

وقتی شیعه و سنی در شهرستان اوز کنار هم با صح و آرامش زندگی میکنند

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۲ آبان ۱۳۹۹