تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: شورای شهر

تعداد: 17

نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا

نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا

02:55

شورا و بورس

شورا و بورس

02:55

تکنولوژی و شورای شهر

تکنولوژی و شورای شهر

02:55

ضرورت ورود شوراها به مشکلات بانکی مردم

ضرورت ورود شوراها به مشکلات بانکی مردم

02:55

دستاوردهای شورای کارآمد

دستاوردهای شورای کارآمد

02:55

شورای شهر حزبی یا تخصصی

شورای شهر حزبی یا تخصصی

02:15

نقش شوراها در بهبود کیفیت زندگی

نقش شوراها در بهبود کیفیت زندگی

01:55

آغاز ثبت نام شوراهای روستا و عشایر

آغاز ثبت نام شوراهای روستا و عشایر

25:15

مدیریت یکپارچه شهری

مدیریت یکپارچه شهری

12:49

رودررو

رودررو

هیئات مذهبی

هیئات مذهبی

شورای شهر ، اربعین

شورای شهر ، اربعین

سه شنبه های بدون خودرو

سه شنبه های بدون خودرو

گزارش مردمی

گزارش مردمی

سلامت شهروندان

سلامت شهروندان

اینجا شیراز ، شهرراز

اینجا شیراز ، شهرراز

بررسی راه های درآمد شهرداری

بررسی راه های درآمد شهرداری