تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: لهجه شیرازی

تعداد: 93

اِراض کردن ، دمپخت نرگسی و جار زدن

اِراض کردن ، دمپخت نرگسی و جار زدن

02:55

ارسی و تربزه و خنج

ارسی و تربزه و خنج

04:04

اصم و چپری و هلولک

اصم و چپری و هلولک

04:58

شلم شوربا

شلم شوربا

03:35

من و یخنی نخود یهویی !!!

من و یخنی نخود یهویی !!!

02:58

کنترل خشم !!!!

کنترل خشم !!!!

03:25

همه چی که پول نی !!!

همه چی که پول نی !!!

03:21

عروسی عمارت شجاع الدوله

عروسی عمارت شجاع الدوله

03:11

مهمونی کرونایی !!!

مهمونی کرونایی !!!

02:39

چرو خوشالی؟؟؟

چرو خوشالی؟؟؟

04:28

وسواس !!!!!

وسواس !!!!!

03:30

بچه پر توقع !!!

بچه پر توقع !!!

04:26

ماشین شاسی بلند !!!!

ماشین شاسی بلند !!!!

03:23

دخالت بی جا

دخالت بی جا

سهام داری !!!!!

سهام داری !!!!!

04:32

چرو مرغت یه پا داره؟

چرو مرغت یه پا داره؟

03:30

سال وبویی !!!

سال وبویی !!!

03:28

زیر برنجو ته گرفت !!!!!

زیر برنجو ته گرفت !!!!!

03:45

گوشیم پس بده!!!!

گوشیم پس بده!!!!

03:26

چرو مامانت به گفت ؟

چرو مامانت به گفت ؟

03:19

چرو رفتی سر گوشیم؟

چرو رفتی سر گوشیم؟

02:26

کجو میخوی بری؟

کجو میخوی بری؟

03:02

خونه ی نو

خونه ی نو

05:36

کاکو جون

کاکو جون

07:38

از دروازه قرآن تو نیو کاکوی عزیزوم

از دروازه قرآن تو نیو کاکوی عزیزوم

01:30

واسونک کرونایی

واسونک کرونایی

01:30

کاکو جون

کاکو جون

03:46

وعده های انتخاباتی -آقا وفا و آقا صفا

وعده های انتخاباتی -آقا وفا و آقا صفا

03:33

تخت حوضی و بساط نقالی

تخت حوضی و بساط نقالی

02:08

اشکبوس

اشکبوس

03:05