تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: ایل عرب خمسه

تعداد: 11

شعر خوانی شاعر عرب خمسه ای

شعر خوانی شاعر عرب خمسه ای

01:35

شعرخوانی بانوی ایلیاتی 

شعرخوانی بانوی ایلیاتی 

03:35

 غیور ایلیاتی

 غیور ایلیاتی

03:35

آشنایی با مراسمات  ایل بزرگ خمسه

آشنایی با مراسمات  ایل بزرگ خمسه

08:35

ایل عرب خمسه آماده حضور در انتخابات

ایل عرب خمسه آماده حضور در انتخابات

13:56

عشایر ایل خمسه پشتیبان انقلاب

عشایر ایل خمسه پشتیبان انقلاب

03:21

شهدای عشایر ایل خمسه

شهدای عشایر ایل خمسه

16:09

ساز ودهل،موسیقی محلی ایل عرب خمسه

ساز ودهل،موسیقی محلی ایل عرب خمسه

03:16

مسابقه طنز خوانندگی با حضور جوانان ایل عرب خمسه

مسابقه طنز خوانندگی با حضور جوانان ایل عرب خمسه

05:04

معرفی ایل عرب خمسه

معرفی ایل عرب خمسه

09:16

آواز خوانی ونی نوازی هنرمندان ایل عرب خمسه

آواز خوانی ونی نوازی هنرمندان ایل عرب خمسه

06:40