تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: شاعر شیرازی

تعداد: 8

اشعار زیبای طنز شاعر شیرازی

اشعار زیبای طنز شاعر شیرازی

01:35

شعر شیراز با لهجه شیرازی

شعر شیراز با لهجه شیرازی

02:55

غزل سرایی شاعر شیرازی

غزل سرایی شاعر شیرازی

04:30

شعر طنز شیرازی

شعر طنز شیرازی

01:02

شعر خوانی طنزپرداز شیرازی

شعر خوانی طنزپرداز شیرازی

02:57

شعر خوانی شاعر شیرازی

شعر خوانی شاعر شیرازی

00:44

شعر طنز شیرازی

شعر طنز شیرازی

01:20

شعر خوانی کافی

شعر خوانی کافی

03:12