تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: من حاضرم

تعداد: 83

نومیدی دشمنان با حضور مردم در انتخابات

نومیدی دشمنان با حضور مردم در انتخابات

36:35

مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی

05:39

اتمام رای گیری در برخی شهرها - گزارش 21:45

اتمام رای گیری در برخی شهرها - گزارش 21:45

00:51

ایران

ایران

03:17

تمدید انتخابات تا ساعت 22

تمدید انتخابات تا ساعت 22

11:25

گزارش از شهرک میانرود شیراز _20:00

گزارش از شهرک میانرود شیراز _20:00

04:24

ستاد انتخابات استان فارس 19:30

ستاد انتخابات استان فارس 19:30

10:18

فتو کلیپ انتخابات

فتو کلیپ انتخابات

02:11

تمدید زمان رای گیری تا ساعت 20

تمدید زمان رای گیری تا ساعت 20

04:26

گزارش انتخابات از فسا - 19:00

گزارش انتخابات از فسا - 19:00

07:02

جانان

جانان

02:45

بارون

بارون

02:57

انتخابات در فارس - بخش خبری 17:30

انتخابات در فارس - بخش خبری 17:30

06:13

ارتباط با ستاد انتخابات فارس - 16:30

ارتباط با ستاد انتخابات فارس - 16:30

02:40

از پارس تا خزر

از پارس تا خزر

04:00

خبرهای انتخابات  12:30

خبرهای انتخابات 12:30

05:00

شوق رای اولی ها

شوق رای اولی ها

03:16

پویش سلفی در صف

پویش سلفی در صف

00:48

انعکاس حماسه آفرینی شیرازی ها در شبکه خبر

انعکاس حماسه آفرینی شیرازی ها در شبکه خبر

01:40

سر دوراهی های زندگی چکار می کنی؟

سر دوراهی های زندگی چکار می کنی؟

05:34

ایران

ایران

04:42

فضای انتخاباتی فارس

فضای انتخاباتی فارس

46:10

نی ریز و شور انتخابات

نی ریز و شور انتخابات

03:48

میدان بهارستان

میدان بهارستان

03:58

شرکت در انتخابات

شرکت در انتخابات

02:04

نظرات مردم

نظرات مردم

04:15

ترانه قشقایی ایران وطنوم

ترانه قشقایی ایران وطنوم

02:29

حضور و مشارکت مردم در انتخابات

حضور و مشارکت مردم در انتخابات

51:22

انتخابات واجب عینی

انتخابات واجب عینی

05:59

40 ساله دوم انقلاب

40 ساله دوم انقلاب

01:12