تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: دکتر حسینی

تعداد: 10

شورا و بورس

شورا و بورس

02:55

تکنولوژی و شورای شهر

تکنولوژی و شورای شهر

02:55

ضرورت ورود شوراها به مشکلات بانکی مردم

ضرورت ورود شوراها به مشکلات بانکی مردم

02:55

اختیارات شورای شهر

اختیارات شورای شهر

03:11

نذورات بهداشتی در محرم

نذورات بهداشتی در محرم

38:04

 علت افزایش آمار کرونا در فارس

 علت افزایش آمار کرونا در فارس

03:35

آداب قرنطینه مبتلایان به کرونا

آداب قرنطینه مبتلایان به کرونا

03:35

کولر و انتقال کرونا

کولر و انتقال کرونا

07:35

سرویس دهی به موارد اورژانس غیر کرونایی

سرویس دهی به موارد اورژانس غیر کرونایی

02:42

دست آوردهای پزشکی شیراز

دست آوردهای پزشکی شیراز

03:58