تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: استرس کرونا

تعداد: 5

استرس در بحران کرونا

استرس در بحران کرونا

03:35

واکنش افراد در مواقع بحران کرونا

واکنش افراد در مواقع بحران کرونا

02:17

کنترل اضطراب کودکان در بحران کرونا

کنترل اضطراب کودکان در بحران کرونا

14:49

مقابله با اضطراب ناشی از شیوع کرونا

مقابله با اضطراب ناشی از شیوع کرونا

16:12

کرونا و مسائل روانی

کرونا و مسائل روانی

23:31