تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: ادبیات فارسی

تعداد: 17

نقالی

نقالی

07:55

غروب یلدا

غروب یلدا

03:35

حافظ خوانی دختر شیرازی

حافظ خوانی دختر شیرازی

01:35

نگارستان، بی درنگ

نگارستان، بی درنگ

03:35

نگارستان - تلفظ درست استوا

نگارستان - تلفظ درست استوا

02:09

نگارستان - میدان ها به جای میادین

نگارستان - میدان ها به جای میادین

01:54

ادبیات فارسی -پایه هشتم -درس 13

ادبیات فارسی -پایه هشتم -درس 13

21:22

نگارستان - حذف به قرینه

نگارستان - حذف به قرینه

01:52

می بی غش - قسمت02

می بی غش - قسمت02

48:39

می بی غش - قسمت01

می بی غش - قسمت01

48:21

نگارستان -  کاربرد

نگارستان - کاربرد "ان" و "ها"

01:50

نگارستان- نمایانگر

نگارستان- نمایانگر

02:00

نگارستان - نا آگاهی و بی لیاقتی

نگارستان - نا آگاهی و بی لیاقتی

03:01

ادبیات فارسی-پایه نهم -ماضی / 16 اسفند

ادبیات فارسی-پایه نهم -ماضی / 16 اسفند

30:33

ادبیات فارسی-پایه هشتم-درس یازدهم /15 اسفند

ادبیات فارسی-پایه هشتم-درس یازدهم /15 اسفند

23:05

ادبیات فارسی -پایه هفتم -درس یازدهم /15 اسفند

ادبیات فارسی -پایه هفتم -درس یازدهم /15 اسفند

23:04