تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: دکتر حسن زاده

تعداد: 8

موج سوم در فارس و کشور

موج سوم در فارس و کشور

06:25

کرونا و آخرین یافته ها در موج سوم

کرونا و آخرین یافته ها در موج سوم

40:52

چرا مسافرت بزرگ ترین خطر برای شیوع کرونا است؟

چرا مسافرت بزرگ ترین خطر برای شیوع کرونا است؟

01:47

موج سوم کرونا در ایران

موج سوم کرونا در ایران

06:18

موج سوم کرونا در فارس

موج سوم کرونا در فارس

04:59

مراحل ساخت واکسن در ایران

مراحل ساخت واکسن در ایران

08:27

همگیرشناسی کرونا در فارس

همگیرشناسی کرونا در فارس

39:48

 آیا کرونا ایمنی گروهی ایجاد می کنه؟ 

 آیا کرونا ایمنی گروهی ایجاد می کنه؟ 

05:35