تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: شلم شوربا

تعداد: 11

 قُرتِراق، دَمِ لَتَک، سَرِ کول

 قُرتِراق، دَمِ لَتَک، سَرِ کول

03:35

تِنگیدَن، جوق، بُجور

تِنگیدَن، جوق، بُجور

04:35

متکا، چیل،آب زیپو

متکا، چیل،آب زیپو

04:35

داچی، چِنگال، سوزت نشه

داچی، چِنگال، سوزت نشه

04:35

سِلو سِلو، دُب، بَبَه م

سِلو سِلو، دُب، بَبَه م

02:25

جوغ، تَلَک دونی، کَل پُک

جوغ، تَلَک دونی، کَل پُک

02:55

غُمبه دادن، کَپه کردن، تو تُوِی

غُمبه دادن، کَپه کردن، تو تُوِی

04:35

پَسین، لُندِه، هاتون هاتون

پَسین، لُندِه، هاتون هاتون

03:35

اِراض کردن ، دمپخت نرگسی و جار زدن

اِراض کردن ، دمپخت نرگسی و جار زدن

02:55

یخنی عدس و کلم، پلنگک و تولد

یخنی عدس و کلم، پلنگک و تولد

03:35

شلم شوربا

شلم شوربا

03:35