تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: حرف نو

تعداد: 23

نقش روحانیون در جلب مشارکت حداکثری

نقش روحانیون در جلب مشارکت حداکثری

02:35

نظارت بر وعده های نامزدهای انتخاباتی

نظارت بر وعده های نامزدهای انتخاباتی

02:55

شورا و بورس

شورا و بورس

02:55

تخصص در شوراها

تخصص در شوراها

02:55

تکنولوژی و شورای شهر

تکنولوژی و شورای شهر

02:55

ضرورت ورود شوراها به مشکلات بانکی مردم

ضرورت ورود شوراها به مشکلات بانکی مردم

02:55

ویژگی های داوطلبان شورای عشایر

ویژگی های داوطلبان شورای عشایر

01:55

بررسی مشکلات عشایر

بررسی مشکلات عشایر

01:35

اختیارات شورای عشایر

اختیارات شورای عشایر

02:55

اختیارات شورای شهر

اختیارات شورای شهر

03:11

چالش بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شورا

چالش بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شورا

02:55

تبیین وظایف شورای عشایری

تبیین وظایف شورای عشایری

02:55

جایگاه شورای عشایر

جایگاه شورای عشایر

00:55

تاثیر تبلیغات فریبنده در انتخابات شورا

تاثیر تبلیغات فریبنده در انتخابات شورا

01:35

وظایف و اختیارات شورای شهر

وظایف و اختیارات شورای شهر

01:35

شورای شهر حزبی یا تخصصی

شورای شهر حزبی یا تخصصی

02:15

حزب خوب است یا بد؟  

حزب خوب است یا بد؟  

01:55

پیشگیری از رانت در انتخابات شورا

پیشگیری از رانت در انتخابات شورا

03:35

علت ناکارآمدی برخی از منتخبین

علت ناکارآمدی برخی از منتخبین

02:35

تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی

تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی

01:55

چگونگی شناخت نامزد اصلح

چگونگی شناخت نامزد اصلح

01:35

نظارت بر انتخابات شوراها

نظارت بر انتخابات شوراها

01:35

تحلیل انتخابات ایران و آمریکا

تحلیل انتخابات ایران و آمریکا

05:35