رادیو مقاومت

فضای مجازی

رادیو مقاومت
صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲ دی ۱۳۹۹