جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
ترانه شهر راز

ترانه شهر راز

زهرا سعیدی بازیگر شیرازی در خوشاشیراز

زهرا سعیدی بازیگر شیرازی در خوشاشیراز

00:23

گفتگوی زهرا سعیدی در برنامه خوشاشیراز

گفتگوی زهرا سعیدی در برنامه خوشاشیراز

استاد ذالریاستین ادیب و شاعر شیرازی در برنامه خوشاشیراز

استاد ذالریاستین ادیب و شاعر شیرازی در برنامه خوشاشیراز

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در برنامه خوشاشیراز قسمت دوم

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در برنامه خوشاشیراز قسمت دوم

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در برنامه خوشاشیراز

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در برنامه خوشاشیراز

خبرهای جدید موسیقی

خبرهای جدید موسیقی

آیتم چه خبر

آیتم چه خبر

آیتم دور قسمت دوم

آیتم دور قسمت دوم

آیتم دور قسمت اول

آیتم دور قسمت اول

آیتم تولد در برنامه خوشاشیراز

آیتم تولد در برنامه خوشاشیراز

دکتر لنکرانی در برنامه حوشاشیراز

دکتر لنکرانی در برنامه حوشاشیراز

آیتم چه خبر

آیتم چه خبر

ترانه ایران با صدای مجید اخشابی

ترانه ایران با صدای مجید اخشابی

ترانه همدلی مجید اخشابی

ترانه همدلی مجید اخشابی

آیتم دور

آیتم دور

گفتگوی مژگان ربانی در برنامه خوشاشیراز

گفتگوی مژگان ربانی در برنامه خوشاشیراز

گفتگوی مجید اخشابی در خوشاشیراز

گفتگوی مجید اخشابی در خوشاشیراز

دکتر سید مسعود خاتمی

دکتر سید مسعود خاتمی

10:39

چه خبر

چه خبر

04:23

بانو ژاله رستگار

بانو ژاله رستگار

06:56

صبح پیروزی

صبح پیروزی

02:12

نماهنگ انقلاب

نماهنگ انقلاب

01:15

بسیارتر از ستارنگانیم

بسیارتر از ستارنگانیم

02:57

علیرضا افتخاری قسمت پنجم

علیرضا افتخاری قسمت پنجم

نماهنگ

نماهنگ

آیتم دور قسمت اول

آیتم دور قسمت اول

آیتم دور قسمت دوم

آیتم دور قسمت دوم