جمعه ها ساعت 10 به مدت 2 ساعت
گفتگو با پرستاران نمونه

گفتگو با پرستاران نمونه

09:07

زندگي بدون تو

زندگي بدون تو

03:36

پيش تو

پيش تو

05:19

آیتم عینک 15 بهمن

آیتم عینک 15 بهمن

06:50

گفتگو با دکتر سيد محسن فاطمي

گفتگو با دکتر سيد محسن فاطمي

39:06

ايتم دور 15 بهمن

ايتم دور 15 بهمن

04:05

گفتگو با امین تارخ

گفتگو با امین تارخ

35:57

گفتگو با داریوش فرهنگ

گفتگو با داریوش فرهنگ

20:42

عینک 1 بهمن

عینک 1 بهمن

06:31

گفتگو با سیما تیرانداز

گفتگو با سیما تیرانداز

33:56

آیتم دور در برنامه خوشا شیراز

آیتم دور در برنامه خوشا شیراز

05:57

شهر غزل

شهر غزل

02:25

لبخند صبح

لبخند صبح

04:11

قلک

قلک

04:42

گفتگو با اردشیر منظم

گفتگو با اردشیر منظم

24:43

آیتم دور در برنامه خوشا شیراز 17 دی

آیتم دور در برنامه خوشا شیراز 17 دی

06:48

آیتم عینک در برنامه خوشا شیراز 17دی

آیتم عینک در برنامه خوشا شیراز 17دی

07:10

ماه و ماهی

ماه و ماهی

04:32

ترانه-10 دی ماه

ترانه-10 دی ماه

خوشاشیراز-10 دی ماه

خوشاشیراز-10 دی ماه

17:24

خوشا شیراز

خوشا شیراز

02:33:44

بخش مهمان برنامه-26آذرماه

بخش مهمان برنامه-26آذرماه

11:53

توصيف شيراز از زبان شهروز ابراهيمي

توصيف شيراز از زبان شهروز ابراهيمي

08:06