جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
بزن زیر گریه

بزن زیر گریه

03:06

با معرفت

با معرفت

02:39

میر طاهر مظلومی

میر طاهر مظلومی

34:11

رضا شیری

رضا شیری

19:41

قلب آناتمیک و قلب عاطفی

قلب آناتمیک و قلب عاطفی

20:04

از چین تا شیراز

از چین تا شیراز

09:22

دارم عاشق میشم

دارم عاشق میشم

02:55

محمد فنایی

محمد فنایی

36:56

خودمونی

خودمونی

42:13

مجازستان

مجازستان

04:02

از استرالیا تا شیراز

از استرالیا تا شیراز

04:06

بازیگران بانوی عمارت

بازیگران بانوی عمارت

48:02

مجازستان

مجازستان

04:32

از شیراز تا بلژیک

از شیراز تا بلژیک

06:56

سعید رضا کیخا و خانواده

سعید رضا کیخا و خانواده

22:10

زاوش تقوایی

زاوش تقوایی

15:00

محمد صادق ملك

محمد صادق ملك

16:36

سلمان فرخنده

سلمان فرخنده

25:50

میلاد میرزایی و حسام منظور

میلاد میرزایی و حسام منظور

ترانه حس آرامش

ترانه حس آرامش

گفتگو با جناب آقای درودی

گفتگو با جناب آقای درودی

یلدا مبارک

یلدا مبارک

حسام منظور

حسام منظور

18:10

گفتگو با محمد علی گرایی و محمد رضا گرایی

گفتگو با محمد علی گرایی و محمد رضا گرایی

18:32

اجرای ترانه با صدای محسن نشاسته گر

اجرای ترانه با صدای محسن نشاسته گر

آیتم دور

آیتم دور

منوچهر والی زاده و عشق

منوچهر والی زاده و عشق

گفتگو با منوچهر والی زاده

گفتگو با منوچهر والی زاده

26:20

آیتم چه خبر

آیتم چه خبر

اجرای ترانه با صدای محمد رجایی

اجرای ترانه با صدای محمد رجایی