پزشکی
شیوع سرماخوردگی

شیوع سرماخوردگی

45:42

سمپزیوم علمی و فرهنگی خانواده و کودک کم شنوا

سمپزیوم علمی و فرهنگی خانواده و کودک کم شنوا

46:51

بیماری های سالمندی

بیماری های سالمندی

51:36

پیشگیری و درمان بیماری های قلب و عروق

پیشگیری و درمان بیماری های قلب و عروق

30:30

سکته مغزی

سکته مغزی

48:26

سنگ های کلیوی

سنگ های کلیوی

46:24

ارتقا سلامت

ارتقا سلامت

15:25

دیابت در طب سنتی

دیابت در طب سنتی

43:41

بیماری های قلبی کودکان

بیماری های قلبی کودکان

43:31

بیماری سالک

بیماری سالک

30:26

یادگیری کودکان

یادگیری کودکان

16:02

خواص خربزه

خواص خربزه

مشاور شما - 2 آبان ماه - دعاوی خانوادگی 

مشاور شما - 2 آبان ماه - دعاوی خانوادگی 

45:23