گردشگری
ثبت محور ساسانی

ثبت محور ساسانی

40:35

یلدا

یلدا

04:40

آیتم دور در خوشاشیراز

آیتم دور در خوشاشیراز

گفتگو با دکتر امیری

گفتگو با دکتر امیری

آیتم دور

آیتم دور

تخت جمشید و پاسارگاد

تخت جمشید و پاسارگاد

03:57

بخش دوم آیتم دور

بخش دوم آیتم دور

بخش اول آیتم  دور

بخش اول آیتم دور

آش دوغ عشایر فارس

آش دوغ عشایر فارس

05:45

بیننده آیتم دور باشید

بیننده آیتم دور باشید

تش و پاتیل

تش و پاتیل

33:55

آیتم دور در خوشاشیراز

آیتم دور در خوشاشیراز

بخش اول آیتم دور

بخش اول آیتم دور

گفتگو با مهندس ستاری

گفتگو با مهندس ستاری

فصل گل

فصل گل

05:22

گفتگو با آقای دکتر ندیم

گفتگو با آقای دکتر ندیم

تاریخچه واسونک

تاریخچه واسونک

بیننده آیتم دور باشید در خوشاشیراز

بیننده آیتم دور باشید در خوشاشیراز

دکتر کورش کمالی سروستانی در برنامه خوشاشیراز

دکتر کورش کمالی سروستانی در برنامه خوشاشیراز

اول اردیبهشت ماه روز سعدی

اول اردیبهشت ماه روز سعدی

آیتم اکسیژن در برنامه شمعدونی

آیتم اکسیژن در برنامه شمعدونی

حمام وکیل

حمام وکیل

03:22

شیراز و بهاردوسی

شیراز و بهاردوسی

03:38

تجربه سفر و گردشگری به فارس

تجربه سفر و گردشگری به فارس

02:27

گردشگری تجربی

گردشگری تجربی

08:14

ارگ کریمخان زند

ارگ کریمخان زند

04:32

سعدیه

سعدیه

05:01

باغ ارم

باغ ارم

04:41

حافظیه

حافظیه

04:36