گردشگری
گذرگاه وکیل

گذرگاه وکیل

03:01

روستای آتشکده

روستای آتشکده

28:55

چشمه گلابی

چشمه گلابی

03:16

کوچه هفت پیچ

کوچه هفت پیچ

02:49

وقتی یه توریست گزارشگر می شود

وقتی یه توریست گزارشگر می شود

04:43

بیرم

بیرم

38:50

از آلمان تا شیراز

از آلمان تا شیراز

04:29

وحدت آباد

وحدت آباد

14:29

روستای تنگ ریز

روستای تنگ ریز

25:22

گفتگو با جناب سرهنگ عبدالهاشم دهقانی رییس پلیس راه شمال فارس

گفتگو با جناب سرهنگ عبدالهاشم دهقانی رییس پلیس راه شمال فارس

روستای گردشگری خسرو و شیرین

روستای گردشگری خسرو و شیرین

ایزدخواست

ایزدخواست

روستای بهرغان

روستای بهرغان

روستای آسپاس

روستای آسپاس

باغ عفیف آباد

باغ عفیف آباد

05:20

هنر تجربه

هنر تجربه

05:44

ارگ کریمخان زند

ارگ کریمخان زند

04:32

تخته سنگ

تخته سنگ

38:24

تخت جمشید

تخت جمشید

04:29

روستای بنی خفرک

روستای بنی خفرک

49:26

آخرین بازمانده قشو رشو

آخرین بازمانده قشو رشو

04:36

آمادگی فارس برای استتقبال از مهمانان نوروزی

آمادگی فارس برای استتقبال از مهمانان نوروزی

56:16

کجو به کجو

کجو به کجو

05:47

خشت به خشت

خشت به خشت

04:32

جره

جره

28:27

با توریست ها در شیراز

با توریست ها در شیراز

04:46

ثبت محور ساسانی

ثبت محور ساسانی

40:35

یلدا

یلدا

04:40

آیتم دور در خوشاشیراز

آیتم دور در خوشاشیراز

گفتگو با دکتر امیری

گفتگو با دکتر امیری