جهش تولید با مشارکت مردم
برنامه عشایر کوچنده ایل های قشقایی، عرب خمسه، باصری و لر در استان فارس
ایل عرب خمسه

ایل عرب خمسه

تعداد بازدید: 865

 سلیمان کوه کن 

 سلیمان کوه کن 

تعداد بازدید: 3617

ایلیاتی

ایلیاتی

تعداد بازدید: 4539

ایلیاتی

ایلیاتی

تعداد بازدید: 2328