جهش تولید با مشارکت مردم
برنامه عشایر کوچنده ایل های قشقایی، عرب خمسه، باصری و لر در استان فارس
 سلیمان کوه کن 

 سلیمان کوه کن 

تعداد بازدید: 3577

ایلیاتی

ایلیاتی

تعداد بازدید: 4512

ایلیاتی

ایلیاتی

تعداد بازدید: 2289