گلبانگ وحدت در روزهای جمعه از سیمای مرکز فارس پخش می شود و در آن به گزیده های خطبه های نماز جمعه شیراز پرداخته می شود.
نماز جمعه 23 فروردین

نماز جمعه 23 فروردین

40:08

نماز جمعه 15 فروردین

نماز جمعه 15 فروردین

46:53

نماز جمعه 24 اسفند

نماز جمعه 24 اسفند

06:31

نماز جمعه 17 اسفند

نماز جمعه 17 اسفند

44:04

نماز جمعه 10 اسفند

نماز جمعه 10 اسفند

46:24

نماز جمعه 3 اسفند

نماز جمعه 3 اسفند

41:59

نماز جمعه

نماز جمعه

44:58

نماز جمعه 12 بهمن

نماز جمعه 12 بهمن

48:11

نماز جمعه 5 بهمن ماه 1397

نماز جمعه 5 بهمن ماه 1397

48:42

نماز جمعه 28 دی

نماز جمعه 28 دی

42:31

نماز جمعه 21 دی

نماز جمعه 21 دی

50:27

نماز جمعه 14 دی ماه

نماز جمعه 14 دی ماه

38:18

نماز جمعه 7 دی

نماز جمعه 7 دی

46:27

نماز جمعه 30 آذر

نماز جمعه 30 آذر

48:14

نماز جمعه 9 آذر

نماز جمعه 9 آذر

49:40

نماز جمعه 25 آبان

نماز جمعه 25 آبان

45:26

نماز جمعه 18 آبان

نماز جمعه 18 آبان

48:54

نماز جمعه 11 آبان

نماز جمعه 11 آبان

05:03

نماز جمعه 4 آبان

نماز جمعه 4 آبان

42:47

نماز جمعه 27 مهر

نماز جمعه 27 مهر

49:31

نماز جمعه 20 مهر ماه

نماز جمعه 20 مهر ماه

47:45

نماز جمعه 13 مهر

نماز جمعه 13 مهر

52:10

نماز جمعه 6 مهر

نماز جمعه 6 مهر

50:21

نماز جمعه 23 شهریور

نماز جمعه 23 شهریور

48:34

نماز جمعه 16 شهریور

نماز جمعه 16 شهریور

45:04

نماز جمعه 9 شهریور

نماز جمعه 9 شهریور

41:07

نما جمعه 2 شهریور

نما جمعه 2 شهریور

44:27

نماز جمعه 26 مرداد

نماز جمعه 26 مرداد

48:13

نماز جمعه 19 مرداد

نماز جمعه 19 مرداد

45:48

نماز جمعه 12 مرداد

نماز جمعه 12 مرداد

45:30