گلبانگ وحدت در روزهای جمعه از سیمای مرکز فارس پخش می شود و در آن به گزیده های خطبه های نماز جمعه شیراز پرداخته می شود.
گلبانگ وحدت- 19 آبان

گلبانگ وحدت- 19 آبان

47:21

گلبانگ وحدت- 12 آبان

گلبانگ وحدت- 12 آبان

38:29

گلبانگ وحدت - 5آبان

گلبانگ وحدت - 5آبان

40:39

گلبانگ وحدت - 21 مهر

گلبانگ وحدت - 21 مهر

41:45