طنز و سرگرمی
طنز اصغرآقو با موضوع ارزش دلار و مشکلات مالی

طنز اصغرآقو با موضوع ارزش دلار و مشکلات مالی

طنز اصغرآقو با موضوع  ارزش دلار

طنز اصغرآقو با موضوع ارزش دلار

شکر خند 17 فروردین

شکر خند 17 فروردین

36:49

شکر خند 15 فروردین

شکر خند 15 فروردین

33:45

شکر خند 14 فروردین

شکر خند 14 فروردین

30:17

مهریه

مهریه

04:52

مشاعره با کلمات

مشاعره با کلمات

04:24

شعر خوانی طنز

شعر خوانی طنز

08ک34

مشاعره

مشاعره

08:10

لطفه گویی

لطفه گویی

02:28

جهیزیه عروس

جهیزیه عروس

05:18

شکر خند 8 فروردین

شکر خند 8 فروردین

33:10

آشتی کنون داچی و آ بی بی

آشتی کنون داچی و آ بی بی

04:37

مخارج ازدواج

مخارج ازدواج

06:02

کلبه عشق

کلبه عشق

04:52

شکر خند

شکر خند

28:58

توقعات عروس خانم

توقعات عروس خانم

04:48

طنز اصغر آقو

طنز اصغر آقو

05:47

طنز اصغر آقو

طنز اصغر آقو

04:42

شعر خوانی در برنامه طنز شکر خند

شعر خوانی در برنامه طنز شکر خند

07:22

لطیفه در برنامه طنز شکر خند

لطیفه در برنامه طنز شکر خند

02:08

تلفیق هنر طنز و ادبیات

تلفیق هنر طنز و ادبیات

03:23

مشاعره طنز شکرخند

مشاعره طنز شکرخند

شعر خوانی در برنامه طنز شکر خند

شعر خوانی در برنامه طنز شکر خند

06:30

لطیفه در برنامه طنز شکر خند

لطیفه در برنامه طنز شکر خند

02:35

تلفیق هنر طنز و ادبیات

تلفیق هنر طنز و ادبیات

02:59

مشاعره طنز شکرخند

مشاعره طنز شکرخند

08:50

طنز اصغر آقو

طنز اصغر آقو

05:10

طنز اصغر آقو

طنز اصغر آقو

08:40

نوروزنامه مجید آقوی گل بهاری

نوروزنامه مجید آقوی گل بهاری

03:08