ه وقت ترانه روز هاى زوج ساعت ١٩:٠٠
راهی پیش روم بزار

راهی پیش روم بزار

03:13

تنهایی

تنهایی

03:52

خوشبختی

خوشبختی

03:18

جز تو

جز تو

03:44

برگرد

برگرد

04:52

سبکبار

سبکبار

04:14

 هوای تو

 هوای تو

03:23

آخرین روز زمستان

آخرین روز زمستان

03:18

عمو زنجیر باف

عمو زنجیر باف

03:36

عاشقانه تنهاست چارتار

عاشقانه تنهاست چارتار

03:43

لالایی

لالایی

03:54

بگذر از من

بگذر از من

03:43

بارون

بارون

03:37

مرداد

مرداد

03:03

کم کم

کم کم

01:37

تو رفتی

تو رفتی

02:53

بی وقفه

بی وقفه

04:07

حس خواستن تو

حس خواستن تو

03:35

هنوز همونیم

هنوز همونیم

03:48

زمستان

زمستان

04:06

بده مگه

بده مگه

03:22

لولی

لولی

03:22

دلتنگتم

دلتنگتم

04:14

ترانه ام به تن بزن

ترانه ام به تن بزن

03:15

گریه یواشکی

گریه یواشکی

04:01

بیا بریم دشت

بیا بریم دشت

19:16

عاشقم کرده

عاشقم کرده

03:08

مواظب خودت باش

مواظب خودت باش

02:16

تمام ناتمام

تمام ناتمام

02:51

امروز

امروز

02:35