مهار تورم، رشد تولید
علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
آزمایش چرا قطره آب کروی است؟

آزمایش چرا قطره آب کروی است؟

تعداد بازدید: 3330

آزمایش جِت صابونی - کشش سطحی

آزمایش جِت صابونی - کشش سطحی

تعداد بازدید: 1869

آزمایش جریان های زیر سطحی

آزمایش جریان های زیر سطحی

تعداد بازدید: 1880

آزمایش بازی روغن و آب - آزمایش باران رنگی

آزمایش بازی روغن و آب - آزمایش باران رنگی

تعداد بازدید: 6544

آزمایش رنگین کمان مایع

آزمایش رنگین کمان مایع

تعداد بازدید: 6369

آزمایش شکست نور

آزمایش شکست نور

تعداد بازدید: 6244

آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

تعداد بازدید: 6302

آزمایش نبرد سرما و گرما

آزمایش نبرد سرما و گرما

تعداد بازدید: 6275

آزمایش لیوان جادویی

آزمایش لیوان جادویی

تعداد بازدید: 5436

آزمایش سیفون

آزمایش سیفون

تعداد بازدید: 5172

آزمایش کبابِ بادکنک

آزمایش کبابِ بادکنک

تعداد بازدید: 5853

آزمایش فشار آب

آزمایش فشار آب

تعداد بازدید: 5276

آزمایش ساز آبی

آزمایش ساز آبی

تعداد بازدید: 5184

آزمایش لیوان جذاب

آزمایش لیوان جذاب

تعداد بازدید: 5273

هوا کجاست؟!

هوا کجاست؟!

تعداد بازدید: 5313

آزمایش بین زمین و آسمان

آزمایش بین زمین و آسمان

تعداد بازدید: 5164

آزمایش کاغذ جادویی

آزمایش کاغذ جادویی

تعداد بازدید: 5349

ساخت کلمن

ساخت کلمن

تعداد بازدید: 5302

زیر آب یا روی آب

زیر آب یا روی آب

تعداد بازدید: 5154

پمپ بادکنکی

پمپ بادکنکی

تعداد بازدید: 5111

بادکنک وزنه بردار

بادکنک وزنه بردار

تعداد بازدید: 5180

پرواز چای کیسه ای

پرواز چای کیسه ای

تعداد بازدید: 5185

فشار هوا

فشار هوا

تعداد بازدید: 5211