تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
آزمایش بازی روغن و آب - آزمایش باران رنگی

آزمایش بازی روغن و آب - آزمایش باران رنگی

تعداد بازدید: 6036

آزمایش رنگین کمان مایع

آزمایش رنگین کمان مایع

تعداد بازدید: 5945

آزمایش شکست نور

آزمایش شکست نور

تعداد بازدید: 5930

آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

تعداد بازدید: 5954

آزمایش نبرد سرما و گرما

آزمایش نبرد سرما و گرما

تعداد بازدید: 5933

آزمایش لیوان جادویی

آزمایش لیوان جادویی

تعداد بازدید: 4967

آزمایش سیفون

آزمایش سیفون

تعداد بازدید: 4851

آزمایش کبابِ بادکنک

آزمایش کبابِ بادکنک

تعداد بازدید: 5058

آزمایش فشار آب

آزمایش فشار آب

تعداد بازدید: 4905

آزمایش ساز آبی

آزمایش ساز آبی

تعداد بازدید: 4882

آزمایش لیوان جذاب

آزمایش لیوان جذاب

تعداد بازدید: 4966

هوا کجاست؟!

هوا کجاست؟!

تعداد بازدید: 4911

آزمایش بین زمین و آسمان

آزمایش بین زمین و آسمان

تعداد بازدید: 4894

آزمایش کاغذ جادویی

آزمایش کاغذ جادویی

تعداد بازدید: 5008

ساخت کلمن

ساخت کلمن

تعداد بازدید: 4905

زیر آب یا روی آب

زیر آب یا روی آب

تعداد بازدید: 4877

پمپ بادکنکی

پمپ بادکنکی

تعداد بازدید: 4850

بادکنک وزنه بردار

بادکنک وزنه بردار

تعداد بازدید: 4876

پرواز چای کیسه ای

پرواز چای کیسه ای

تعداد بازدید: 4872

فشار هوا

فشار هوا

تعداد بازدید: 4889