جهش تولید با مشارکت مردم
علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
آزمایش چرا قطره آب کروی است؟

آزمایش چرا قطره آب کروی است؟

تعداد بازدید: 3391

آزمایش جِت صابونی - کشش سطحی

آزمایش جِت صابونی - کشش سطحی

تعداد بازدید: 1926

آزمایش جریان های زیر سطحی

آزمایش جریان های زیر سطحی

تعداد بازدید: 1929

آزمایش بازی روغن و آب - آزمایش باران رنگی

آزمایش بازی روغن و آب - آزمایش باران رنگی

تعداد بازدید: 6656

آزمایش رنگین کمان مایع

آزمایش رنگین کمان مایع

تعداد بازدید: 6443

آزمایش شکست نور

آزمایش شکست نور

تعداد بازدید: 6289

آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

تعداد بازدید: 6355

آزمایش نبرد سرما و گرما

آزمایش نبرد سرما و گرما

تعداد بازدید: 6317

آزمایش لیوان جادویی

آزمایش لیوان جادویی

تعداد بازدید: 5494

آزمایش سیفون

آزمایش سیفون

تعداد بازدید: 5238

آزمایش کبابِ بادکنک

آزمایش کبابِ بادکنک

تعداد بازدید: 6087

آزمایش فشار آب

آزمایش فشار آب

تعداد بازدید: 5317

آزمایش ساز آبی

آزمایش ساز آبی

تعداد بازدید: 5225

آزمایش لیوان جذاب

آزمایش لیوان جذاب

تعداد بازدید: 5310

هوا کجاست؟!

هوا کجاست؟!

تعداد بازدید: 5364

آزمایش بین زمین و آسمان

آزمایش بین زمین و آسمان

تعداد بازدید: 5202

آزمایش کاغذ جادویی

آزمایش کاغذ جادویی

تعداد بازدید: 5409

ساخت کلمن

ساخت کلمن

تعداد بازدید: 5357

زیر آب یا روی آب

زیر آب یا روی آب

تعداد بازدید: 5204

پمپ بادکنکی

پمپ بادکنکی

تعداد بازدید: 5150

بادکنک وزنه بردار

بادکنک وزنه بردار

تعداد بازدید: 5225

پرواز چای کیسه ای

پرواز چای کیسه ای

تعداد بازدید: 5238

فشار هوا

فشار هوا

تعداد بازدید: 5265