مهار تورم، رشد تولید
علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
آزمایش چرا قطره آب کروی است؟

آزمایش چرا قطره آب کروی است؟

تعداد بازدید: 3254

آزمایش جِت صابونی - کشش سطحی

آزمایش جِت صابونی - کشش سطحی

تعداد بازدید: 1798

آزمایش جریان های زیر سطحی

آزمایش جریان های زیر سطحی

تعداد بازدید: 1809

آزمایش بازی روغن و آب - آزمایش باران رنگی

آزمایش بازی روغن و آب - آزمایش باران رنگی

تعداد بازدید: 6367

آزمایش رنگین کمان مایع

آزمایش رنگین کمان مایع

تعداد بازدید: 6279

آزمایش شکست نور

آزمایش شکست نور

تعداد بازدید: 6187

آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

آزمایش لیوان نامرئی و نقاشی نامرئی

تعداد بازدید: 6226

آزمایش نبرد سرما و گرما

آزمایش نبرد سرما و گرما

تعداد بازدید: 6212

آزمایش لیوان جادویی

آزمایش لیوان جادویی

تعداد بازدید: 5360

آزمایش سیفون

آزمایش سیفون

تعداد بازدید: 5100

آزمایش کبابِ بادکنک

آزمایش کبابِ بادکنک

تعداد بازدید: 5567

آزمایش فشار آب

آزمایش فشار آب

تعداد بازدید: 5206

آزمایش ساز آبی

آزمایش ساز آبی

تعداد بازدید: 5130

آزمایش لیوان جذاب

آزمایش لیوان جذاب

تعداد بازدید: 5220

هوا کجاست؟!

هوا کجاست؟!

تعداد بازدید: 5237

آزمایش بین زمین و آسمان

آزمایش بین زمین و آسمان

تعداد بازدید: 5104

آزمایش کاغذ جادویی

آزمایش کاغذ جادویی

تعداد بازدید: 5286

ساخت کلمن

ساخت کلمن

تعداد بازدید: 5221

زیر آب یا روی آب

زیر آب یا روی آب

تعداد بازدید: 5091

پمپ بادکنکی

پمپ بادکنکی

تعداد بازدید: 5058

بادکنک وزنه بردار

بادکنک وزنه بردار

تعداد بازدید: 5108

پرواز چای کیسه ای

پرواز چای کیسه ای

تعداد بازدید: 5119

فشار هوا

فشار هوا

تعداد بازدید: 5149