آزمایش شکست نور

علمی شو

حتما خودتون هم این آزمایش جذاب را در خانه انجام دهید و  لذت ببرید

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۱۸ شهریور ۱۴۰۰