آزمایش بازی روغن و آب - آزمایش باران رنگی

علمی شو

در این آزمایش با استفاده از مفهوم چگالی چند آزمایش زیبا انجام بدیم.
این آزمایش ها را نگاه کنید و در مورد علت آن ها فکر کنید.
راستی چرا نمک و روغن باهم به زیر آب رفتن و بعد روغن از نمک جدا شد و به روی آب برگشت؟ آیا اگر این آزمایش را با شکر هم انجام بدیم همین اتفاق می افته؟

باران رنگی چطور بود؟ شما هم در منزل باران رنگی خودتون را درست کنید.
 

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۲۴ آبان ۱۴۰۰