آزمایش کاغذ جادویی

علمی شو

به نظر شما چرا در این آزمایش قیچی کردن کاغذ باعث چسبیدن دو لبه کاغذ به هم می شود؟

به نظر شما در این آزمایش به جای پودر بچه از چه مواد دیگری می توانیم استفاده کنیم؟

علمی شو جایی هست که از علم لذت می بریم با هم کلی آزمایش های جذاب و هیجان انگیز انجام می دهیم آزمایش می کنیم، فکر می کنیم و لذت می بریم
۲۳ بهمن ۱۳۹۹