کوچه گالری

صبحگاهی

گپ و گفتی با آقای عادل یزدی هنرمند ساکن در بافت تاریخی شیراز 

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۲۸ آذر ۱۴۰۱