آرامگاه بی بی خدیجه

صبحگاهی

معرفی بافت تاریخی شهر شیراز در برنامه صبح پارسی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 08:05
۱۹ آذر ۱۴۰۱