تصرف ساختمان ساواک

برگی از تقویم

برگی از تقویم
تصرف ساختمان ساواک توسط مردم شیراز
 رسانه مجازی شبکه فارس

معرفی مفاخر استان فارس
۲۱ دی ۱۴۰۰