آیات زندگی جزء بیست و چهارم

فضای مجازی

فریاد قرآن 
  آموزه های  آیات زندگی‌  در  جزء بیست و چهارم قرآن کریم 
تولیدات رسانه مجازی شبکه فارس 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۵ اردیبهشت ۱۴۰۱