کوچه های بدون آبراه - ایج

فضای مجازی

گفتگو با آقای نظری شهردار ایج در رابطه با مشکلات شهروندان ایجی 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۲۵ بهمن ۱۴۰۱