افتتاح ناقص شهری

فضای مجازی

طنز عروسکی اصغر آقو با لهجه شیرین شیرازی
موضوع : افتتاح ناقص شهری

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۸ اسفند ۱۳۹۷