گزارش از شهرک میانرود شیراز _20:00

انتخابات

حوزه اخذ رای شماره یک در شهرک میانرود و حضور پر شور مردم در این حوزه

ویژه انتخابات
۲ اسفند ۱۳۹۸