چگونگی ساماندهی کمک های مردمی برای توزیع بین نیازمندان 

رزمایش همدلی

سردار بوعلی جانشین ستاد استانی کمک مومنانه، مواسات و همدلی در برنامه همدلانه

همه با هم علیه کرونا
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹