نگهداری زبان از گناه

رمضان

سخنان دکتر نعمت الهی در رابطه با نگهداری زبان از گناه در برنامه نسیم سحری

ویژه ماه مبارک رمضان
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹