اصل ماجرا چیه؟

فضای مجازی

ماجرای قتل مرحوم حسن ترکمان به دست اراذل و اوباش 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۷ شهریور ۱۳۹۹