تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
حالت نمایش

کلمه کلیدی: تاکسی

تعداد: 7

رانندگان اتوبوس شامل بیمه بیکاری میشوند؟

رانندگان اتوبوس شامل بیمه بیکاری میشوند؟

00:40

رادیو پیگیر، نرخ تاکسی

رادیو پیگیر، نرخ تاکسی

05:33

تکیه بر جای شهید مدرس - تاکسیرانی

تکیه بر جای شهید مدرس - تاکسیرانی

05:25

راننده تاکسی

راننده تاکسی

07:33

اصغر آقو

اصغر آقو

02:53

گفتگو با خانواده علی محمد زارعی

گفتگو با خانواده علی محمد زارعی

08:42

نوسازی ناوگان تاکسی

نوسازی ناوگان تاکسی