انیمیشن دومان و داستانهای ایل
کوچی دیگر

کوچی دیگر

08:07

زلزله

زلزله

08:04

تنهایی

تنهایی

08:08

رمضان

رمضان

08:05

شاهنامه

شاهنامه

08:07

بازی

بازی

08:05

عکس

عکس

08:39

طبیب

طبیب

08:20

نی

نی

08:41

نیزار

نیزار

10:41

معما

معما

08:12

معلم شهری

معلم شهری

09:58

کوچ

کوچ

09:20