کمک صنف مکانیک خودرو به مهار کرونا

فارسی شو

گفتگو با صنف مکانیک خودرو در رابطه با کمک به مهار کرونا ویروس

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۱۸ آبان ۱۳۹۹