ضرب المثل های ناب شیرازی

دلگشا

شما چه ضرب المثل های شیرازی رو بلدین؟ 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۵ اسفند ۱۳۹۹