اولین پیوند ریه در شیراز

ویژه

اولین پیوند ریه دربیمارستان سینای صدرا با همت پروفسور ملک حسینی وتیم همراهش

پیشنهاد ما به شما
۲۰ شهریور ۱۴۰۰