استاندار جدید فارس کیست

ویژه

این کلیپ به معرفی دکتر محمد هادی ایمانیه استاندار جدید فارس می پردازد

پیشنهاد ما به شما
۱۲ مهر ۱۴۰۰