مهمان های خارجی اصغر آقو

دلگشا

آیتم طنز اصغرآقو در برنامه دلگشا 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۰ مهر ۱۴۰۰